3.5 Cincinatus

DE BOER WORDT DICTATOR

De Aequi hielden consul Men zijn leger omsingeld. Daarom werd Q. Cincinatus met instemming van allen tot dictator benoemd.

Hij, de enige hoop van de republiek, bebouwde aan de overkant van de Tiber een bescheiden veld. Hij was toevallig met ontblote borst aan het werk, toen gezanten hem groetten: luister in toga gekleed naar de bevelen van de senaat! Racilia, zijn echtgenote, haalde haastig een toga uit de hut tevoorschijn; nadat hijhet stof en het zweet had afgeveegd, trad hij in toga gekleed op de gezanten toe, die hem als dictrator begroeten en de enorme ontzetting in het leger beschreven. zonder uitstel kwam Q terwijl de lictoren voorgingen, naar Rome

DE DOORTASTENDE MAATREGELEN

De volgende dag al beval de dictator in heel de stad alle herbergen te sluiten en hield hij een toespraak. Al wie dienstplichtige leeftijd heeft, moet gewapend met voedsel en 12 schanspalen voor zonsondergang op het marsveld aanwezig zijn. De ouderen moeten voedsel koken voor hun buurman soldaat, terwijl hij zijn wapens klaarmaakt en scanspalen zoekt.

Allen gehoorzaamden aan de verordening van de dictator en nadat 's avonds de colonne was opgesteld, leidde de dictator zelf de legioenen naar de vijand, terwijl hij keer op keer de soldaten aanspoorde? Laten we deze nacht nog bij de vijand aankomen de consul en het Romeinse leger zijn reeds de derde dag ingesloten Haast je vaandeldrager Volg soldaat.

DE BESLISSENDE VELDSLAG

Zo omsingelde hij midden in de nacht het kamp van de vijand en beval hij de soldaten nadat een geroep was aangeheven ieder voor zich een gracht te graven en een wal op te werpen. Het geroep klonk aan allee kanten rondom de vijand en drong door tot in het kamp van de consul. De belegerde Romeinen, die merkten dat er hulp aanwezig was, grepen door hoop gedreven hun wapens.

's Nachts begon een verschrikkelijke strijd. Terwijl het gevaar aan elk van beide kanten dreigde. Hielden de Aequi nauwelijks tegen 1 leger het gevecht uit. Uiteindelijk smeekten ze aan de ene kant de consul, aan de andere kant de dictator ? Leg jullie overwinning niet in een slachting? Laat ons ongewapend van hier weggaan? De consul echter zond de Aequi naar Qincinatus. Die beval dat de aanvoerders van de vijanden geboeid naar hem moesten gebracht worden. ?Ik heb geen behoefte aan het bloed van de Aequi; het is geoorloofd om weg te gaan maar enkel onder het juk! Met 3lansen werd een juk gemaakt, waaronder de dictator de overwonnen Aequi stuurde; vervolgens gaf hij de hele buit slechts aan zijn eigen soldaten en terwijl hij een triomftocht hield, trok hij Rome binnen Voor zijn wagen werden de aanvoerders van de vijanden geleid, het leger, met buit beladen volgde.

DE DICTATOR TERUG BOER

Quincinatus echter legde op de 16de dag zijn dictatuur, die hij voor 6 maanden gekregen had neer, en keerde als boer naar zijn runderen terug.